Põhikiri

           MTÜ  Lõuna –  Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu

                                        PÕHIKIRI

I   Üldsätted.

 1. Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing on mittetulundusühing ( edaspidi Ühing) , mille eesmärgiks

on  puuetega inimeste  ning neid toetavate isikute ühendamine   ja  oma liikmete sotsiaalsete õiguste

parem kaitsmine.

 1. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, oma pangaarvete ja  vajaliku atribuutikaga.
 2. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vabariigi valitsuse määrustest, otsustest ja

muudest õigusaktidest ning käesolevast  põhikirjast.

 1. Ühing tegutseb Eesti Vabariigis, Viljandi maakonnas, Abja vallas, Mõisakülas ja Halliste vallas tema tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel,  liikmete omaalgatusel ning ühistegevusel.
 2. Ühingu asukoht on Pärnu t.30, Abja-Paluoja, Viljandimaa 69403.
 3. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 4. Ühing on asutatud tähtajatult.

 

II  Ühingu  eesmärgid  ja õigused.

 

 1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:

8.1. ühingu liikmete elukvaliteedi parandamine;

8.2. sotsiaalse keskkonna  muutmine, mis tagaks puuetega  inimestele võrdsed

võimalused osaleda ühiskondlikus  elus;

8.3. puuetega  inimestele kompetentse meditsiiniabi ja rehabilitatsiooni kättesaadavaks tegemine;

8.4. puuetega inimestega  seonduva  vajaliku ja kaasaegse informatsiooni levitamine ühingu liikmete hulgas

ning kogu ühiskonnas;

8.5. luua kontakte ja arendada koostööd  teiste samaväärsete organisatsioonidega Viljandi maakonnas ja

Eesti  vabariigis.

 1. Oma eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus:

9.1. korraldada avalikke  üritusi (koosolekud, loengud, seminarid, konverentsid, koolitused, näitused jne.);

9.2. publitseerida asjakohaseid infomaterjale;

9.3. teha koostööd ning astuda lepingulistesse suhetesse kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikutega  nii kodu

kui ka välismaal;

9.4. teha muid toiminguid, mis ei ole vastuolus seaduste ja käesoleva põhikirjaga.

 

 

III  Ühingu liikmed.

 1. Ühingu liikmeteks võivad olla puuetega nimesed ning teised isikud, kes tunnustavad ja täidavad

käesolevat põhikirja  ning osalevad Ühingu tegevuses.

 1. Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla kõik ühingu arendamisest ja toetamisest huvitatud füüsilised

ja juriidilised  isikud. Toetajaliikme ja Ühingu vahelised suhted võivad rajaneda koostöölepingul,

milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused.

 1. Ühingu auliikmeks võib valida isikuid , kellel on silmapaistvaid teeneid puuetega  inimeste elukvaliteedi  Ühingu auliikmed valitakse üldkoosoleku poolt

juhatuse  ettepanekul.

 1. Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsusega , Ühingu juhatusele esitatud vormikohase avalduse

alusel.

 1. Ühingu liikmel on õigus:
  • osaleda Ühingu tegevuses vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele;
  • valida ja olla valitud Ühingu juht-, kontroll-, ning teistesse organitesse, samuti esindada Ühingut

selle juhtorganite volitusel  teistes organisatsioonides ja üritustel;

 • esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
 • kasutada Ühingu võimalusi, abi ja muid Ühingu poolt osutatavaid teeneid puuetega inimeste

hüvanguks;

 • Ühingust välja astuda, esitades vastava avalduse juhatusele.

 

 

 

 1. Ühingu liige on kohustatud;
  • täitma Ühingu põhikirja ning valitavate organite otsuseid, mis on tehtud nende pädevuse piirides.
  • tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek. Ühingu auliikmed liikmemaksu ei maksa.
  • hoidma ja kaitsma Ühingu head nime, aitama kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmisele ja Ühingu edukale tegevusele.
  • teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi. Esitama uued

andmed hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nende muutumist.

 1. liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega, kui ta on jämedalt

rikkunud põhikirja nõudeid või kahjustab olulisel määral Ühingu  huve. Ühingust välja arvatud

liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

 

IV   Ühingu  juhtimine.

       Üldkoosolek.

 

 1. Ühingu kõrgemaks juhtivaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, kus igal liikmel on üks

hääl.

 1. Ühingu liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, mitte harvem kui üks kord aastas,

teatades  selle toimumisaja  ning päevakorra liikmetele vähemalt 14 kalendripäeva ette.

 1. Üldkoosolekul võib otsustada kõikide Ühingu tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures

üldkoosoleku ainupädevusse kuulub;

 • Põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine.
 • Ühingu eesmärgi muutmine.
 • Ühingu liikmemaksu määra ning tasumise korra kehtestamine
 • Möödunud aasta tegevus- ja finantsaruande ning revisjonikomisjoni kontrolltulemuste ära kuulamine ja kinnitamine.
 • Ühingu juhatuse, revidendi valimine ning nende liikmete arvu määramine.
 • Ühingust väljaarvamise küsimuste otsustamine.
 • Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemise või jagunemise otsustamine .
 • Muude juhatuse poolt tõstatatud küsimuste lahendamine.
 1. Ühingu üldkoosolek on pädev otsustama, kui sellest võtab osa üle poole Ühingu liikmetest
 2. otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab üle poole üldkoosolekul
 3. Ühingu juhatus ja revident valitakse üldkoosolekul 3 aastaks.
 4. Juhatuse liikmete või revidendi väljalangemisel valitakse asemele uued liikmed järgmisel

üldkoosolekul ja nende volitused algavad pärast valimisi ja kestavad kuni järgmiste korralistee

valimisteni.

 1. Üldkoosoleku kohta kirjutatakse protokoll, millele kirjutavad alla Ühingu juhatuse

 

Juhatus.

 1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust 5-e  liikmeline
 2. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1x kvartalis.
 3. Juhatus otsustab kõiki Ühingu tegevusse puutuvaid küsimusi, välja arvatud need mis põhikirja

järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse.

 1. Ühingu juhatuse pädevuses on :

28.1.Juhtida Ühingu tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.

28.2.Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine

28.3.Liikmete vastuvõtmise, välja astumise ja väljaarvamise otsustamine

28.4. Ühingu üldkoosoleku otsuste elluviimine

28.5. Vajaduse korral komisjonide ja töörühmade moodustamine eriküsimuste lahendamiseks

28.6. Side pidamine ametkondade ja teiste organisatsioonidega puuetega  inimeste probleemidega seotud küsimuste lahendamisel

28.7.  Majandusaasta ja tegevuse aruande koostamine ja kinnitamine üldkoosolekul

 1. Ühingu juhatuse kutsub kokku ja selle tööd juhib esimees.
 2. Ühingu juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused on pädevad, kui poolt on üle poole kohalolevatest juhatuse liikmetest.
 3. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse juhatuse otsused. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 

Esimees.

 1. Esimees valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks ja ta on juhatuse liige.
 2. Ühingu esimees:
  • korraldab juhatuse tegevust,
  • tegutseb Ühingu nimel, esindab Ühingut ilma erivolitusteta nii kodu kui välismaal,
  • annab välja volikirju,
  • omab Ühingu nimel allkirja õigust,
  • sõlmib kooskõlas talle antud volitustega Ühingu nimel lepinguid ja kokkuleppeid ning tagab nende täitmise.

 

Revident.

 1. Kontrollib Ühingu tegevust oma algatusel, juhatuse või esimehe nõudmisel üks kord aastas.

Revidendi tulemused kantakse ette Ühingu liikmete üldkoosolekul.

 

Ühingu vahendid ja vara.

 1. Ühingu vahendid ja vara moodustavad:

35.1.ühingu liikmete liikmemaksud;

35.2. kodu ja välismaiste juriidiliste ning  üksikisikute toetused ja annetused;

35.3. riigi ja kohalike eelarvete eraldised;

35.4. sihtkapitalide ja sihtasutuste toetused;

35.5. Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluüritused, sponsor ja reklaam-

lepingutest, loteriidest, korjandustest, kinnis-ja vallasvara tehingutest laekuvast tulust, intressi-

tulust ja muudest laekumistest ning majandustegevusest vastavalt Mittetulundusühingu

seadusele;

 1. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad Ühingule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Ühingu

eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

 1. Ühingu raamatupidamise korraldamise tagab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
 2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. Revident peab lisama aruandele oma arvamuse.
 3. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad  alla kõik juhatuse liikmed.

 

   VI  Ühingu reorganiseerimine ja tegevuse  lõpetamine.

 

 1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad Mittetulundusühingute seaduses ja

teiste Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja korras.

 1. Ühingu likvideerimisel läheb pärast kõigi nõuete rahuldamist alles jäänud vara samasuunalist

tegevust jätkavale mittetulundusühingule.

 

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu põhikiri on vastu võetud  Ühingu üldkoosolekul     09. juunil 2006.a.